Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Longboardcenter.eu

 

Artikel 1. Algemeen

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Longboardcenter.eu, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 • 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door Longboardcenter.eu uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 4. Longboardcenter.eu is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Longboardcenter.eu zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 2. Offertes

 • 1. Longboardcenter.eu is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
 • Aanbiedingen en speciale prijzen gelden vanaf het moment dat deze op de website actief zijn en blijven geldig zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 • 1. De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
 • 2. Longboardcenter.eu behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 • 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Longboardcenter.eu het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 4. Longboardcenter.eu kan de overeengekomen prijs laag houden door het ter beschikking stellen van uw gegevens aan derden. Door het aangaan van deze overeenkomst (door de aankoop van goederen danwel de aanmelding voor de nieuwsbrief), geeft u Longboardcenter.eu expliciet het recht uw gegevens te delen met andere webwinkels en online verkoop concepten.

 

Artikel 4. Levertijd

 • 1. Alle door Longboardcenter.eu genoemde (leverings-)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Longboardcenter.eu bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Longboardcenter.eu schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 • 2. Overschrijding van de door Longboardcenter.eu opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 • 3. In geval Longboardcenter.eu de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Longboardcenter.eu op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 • 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Longboardcenter.eu te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 • 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Vanwege de snel wisselende collecties en partijaanbiedingen, kan de kleur of motief op getoonde foto enigszins afwijken van het te leveren product. 
 • 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Longboardcenter.eu zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 • 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Longboardcenter.eu de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Longboardcenter.eu daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 • 4. In afwijking van lid 3 zal Longboardcenter.eu geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Longboardcenter.eu kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 • 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Longboardcenter.eu naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.
 • 2. De vorderingen van Longboardcenter.eu op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Longboardcenter.eu ter kennis gekomen omstandigheden Longboardcenter.eu goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Longboardcenter.eu de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 3. In de hierboven genoemde gevallen is Longboardcenter.eu bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Longboardcenter.eu schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 • 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product(dagaanbieding) heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen twee (2) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Longboardcenter.eu te ontbinden. De klant dient hiervoor een goede reden op te geven, zulks ter beoordeling aan Longboardcenter.eu.
 • 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Longboardcenter.eu te melden. De klant dient het product - na overleg met Longboardcenter.eu - te sturen naar een door Longboardcenter.eu vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 • 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Longboardcenter.eu ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Longboardcenter.eu deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Longboardcenter.eu het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.Longboardcenter.eu behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Longboardcenter.eu of de leverancier van het product) is beschadigd.
 • 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Longboardcenter.eu schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Longboardcenter.eu de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Longboardcenter.eu heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 8. Uitvoering

 • 1. Longboardcenter.eu zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Longboardcenter.eu, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 9. Vergoeding

 • 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 • 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.
 • 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10. Betaling

 • 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering van het bestelde product(actie van de dag) uitsluitend bij vooruitbetaling.
 • 2. Als de afnemer een factuur van Longboardcenter.eu niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Longboardcenter.eu op afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 11. Garantie

 • 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7 
 • 2. In geval door Longboardcenter.eu aannemelijk gemaakt is dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Longboardcenter.eu tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 • 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Longboardcenter.eu, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Longboardcenter.eu heeft voldaan.
 • 3. Ingeval Longboardcenter.eu de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Longboardcenter.eu op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 13. Overmacht

 • 1. Indien Longboardcenter.eu door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 • 2. Ingeval van Overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Longboardcenter.eu als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
 • 3. Longboardcenter.eu zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 • 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Longboardcenter.eu.
 • 2. Indien een klacht gegrond is zal Longboardcenter.eu de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 • 3. Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 • 4. Klachten welke op welke wijze dan ook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van Longboardcenter.eu.nl. Schade voor Longboardcenter.eu.nl welke voortvloeit uit openbare communicatie kan op de veroorzaker verhaald worden. 

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

 • 1. Op elke overeenkomst tussen Longboardcenter.eu en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: longboardcenter.eu, onderdeel van Upmerce BV
Vestigingsadres: Meerheide 27, 5521 DZ, Eersel
Telefoonnummer: 085 049 3370
We zijn telefonisch bereikbaar op: Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00
E-mailadres: info@kitestuff.nl
KvK-nummer: 83225137
BTW-nummer: 862778785B01